Observera att reglerna kan komma att ändras, de regler ni får hemskickade och vid starten är de som gäller.

 • Endast trollingfiske, d.v.s. man får endast
  fiska då båten går framåt.

 • Betena skall släppas ut efter båten, EJ kastas.
    

 • Skulle hela tävlingen behövas ställas in,
  lottas
  samtliga priser ut på resp. startnummer.
  Eftersom en stor del av startavgiften går till i förväg
  inköpta priser, kan ej startavgiften återbetalas.

 • Fisket måste bedrivas inom tävlings-
  området
  (se sjökortet), dock ej i farleder.
 • Under fiske skall spön sitta i spöhållare,
  ej hållas i handen.
 • Fritt antal deltagande per team, flytväst
  eller
  flytoverall är obligatoriskt.
 • All fångst (utom ev. storfisk) tillfaller tävlingen.
 • Minimimått på gädda 50 cm
 • I båtarna tillåts max sex spön, visitationer
  kan förekomma.
  Antal spön = antal beten är sex stycken.
 • En tävlingsjury, bestående av fem personer
  varav två tävlande, utses innan start. Denna
  jury beslutar i frågor om framskjuten start,
  inställd tävlingsdag och ev. protester.
 • Endast artificiella beten, ej levande/död
  betesfisk.
 • Protester skall vara sekretariatet tillhanda
  senast trettio minuter efter tävlingens slut.
 • Fritt antal paravaner, djupriggar och planerboard.
 • Endast gädda räknas, övrig fisk måste returneras.
 • Skulle tävlande genom vårdslöshet på sjön
  orsaka skador för annan båtägare eller som-
  marstugeägare, är vederbörande själv
  ansvarig vid ev. ersättningskrav.
 • De som tar med fisken iland måste avliva denna så
  snabbt och skonsamt som möjligt, levande fisk vägs
  inte in.
 • Bryter något team mot ovanstående regler,
  leder det till ovillkorlig diskvalifikation.
 • Deltagarna måste vara innanför fem-
  knopsskyltarna
  före tävlingens slut
  (se sjökort).
 • Skulle tävlingstiden kortas vid t.ex. dåligt
  väder räknas fyra timmar som giltlig tävling.
 • Alla team måste representeras vid båda
  kaptensmötena, detta är synnerligen viktigt,
  vid
  ev. ändring av tävlingsregler/
  förutsättningar.

  Ändringar som tas upp på kaptensmöten
  gäller
  alltid, oavsett om annat delgivits tidigare.