Övergripande Regler

Fiskegränser:
Norr - farleden Sunne
Syd - innanför 5 knops skyltarna, Fryksta
Väster - väster Rudsbron, Norsälven

1. Minimimått 50 cm.

2 Endast trollingfiske, dvs man får endast fiska då båten rör sig framåt. Spinnfiske är ej tillåtet.
Beten skall släppas ut från båten (ej kastas). Under fiske skall spön sitta i spöhållare, ej hållas i handen

3. Fisket måste bedrivas inom tävlingsområdet, gräns i norr, i höjd med farledspinnarna i inloppet till Sunne,
Västerut, första bron i Norsälven dessutom inget fiske i eller runt markerade farleder (Nilsby och Sunne)

4. Fritt antal deltagande per team.

5. Flytväst eller flytoverall är obligatoriskt.

6. I båtarna tillåts max sex spön, visitationer förekommer. Antal spön = antal beten är sex stycken.

7. Endast artificiella beten, ej levande/död betesfisk.

8. Fritt antal paravaner, djupriggar och planerboard.

9. Endast gädda räknas, övrig fisk måste returneras.

10. De som tar med fisken iland måste avliva denna så snabbt och skonsamt som möjligt,
levande fisk vägs inte in.

11. Deltagarna måste vara innanför femknopsskyltarna före tävlingens slut (Vid Äng).

12. Skulle tävlingstiden kortas vid t.ex. dåligt väder räknas fyra timmar som giltig tävling.

13. Skulle hela tävlingen behövas ställas in, lottas samtliga priser ut på resp. startnummer.
Eftersom en stor del av startavgiften går till i förväg inköpta priser, kan ej startavgiften återbetalas.

14. All fångst som tagits iland (utom ev. storfisk) tillfaller tävlingen.

15. En tävlingsjury bestående av fem personer varav representant för ett Catch & release team och
ett lottat team samt 3 personer ur tävlingsledningen, denna jury utses innan starten på lördag.
Denna jury beslutar i frågor om framskjutning av start, inställd tävling och protester och övriga
tveksamheter såsom godkännande av fotografier etc. Juryns beslut står fast och kan ej överklagas.

16. Protester skall vara sekretariatet tillhanda senast trettio minuter efter tävlingens slut.

17. Skulle tävlande genom vårdslöshet på sjön orsaka skador för annan båtägare eller sommarstugeägare,
är vederbörande själv ansvarig vid ev. ersättningskrav.

18. Bryter något team mot ovanstående regler, leder det till ovillkorlig diskvalifikation.

19. Alla team måste representeras vid båda kaptensmötena, detta är synnerligen viktigt, vid ev. ändring
av tävlingsregler/förutsättningar. Ändringar som tas upp på kaptensmöten gäller alltid, oavsett om annat
delgivits tidigare.

Tilläggsregler Catch & release
Ni som släpper tillbaka fisk berörs inte av följande punkter i de övergripande reglerna: punkt 4 och 10.

Varje deltagande team måste ha med en personlig digitalkamera eller mobiltelefon av en sån kvalité att
man med enkelhet skall kunna avgöra fiskens längd. Kamera eller telefon skall kunna kopplas till en dator
via usb-sladd eller överföra bilder via Bluetooth.
Det är upp till deltagande team att se till att kameran fungerar och kan kopplas till funktionärs-pc:n.
Funktionärs-pc:n är utrustad med minnes- kortläsare för de flesta minneskort.

Försök om möjligt ta med drivrutiner för kameran och töm gärna minneskortet före tävlingen.
Varje team får ut en mätsticka från sekretariatet innan start, denna skall lämnas in till sekretariatet
för märkning mellan lördag och söndag. Mätstickor som inte återlämnas efter tävlingen kommer att
debiteras
.

All fisk måste ovillkorligen mätas mot denna mätsticka på sådant sätt att det tydligt framgår längd på
fisken. Fiskens huvud/nos skall ligga an mot nollvärdet till vänster på mätstickan. Fiskens rygg skall ligga
så att måttskalan på mätstickans överdel är väl synlig, fiskens stjärt anger mätpunkt för fiskens längsta
värde på mätstickan.
Vi räknar fiskens maximala längd. Således kan man nypa ihop fiskens stjärtfena. Mer info om tillvägagångssätt
ges på kaptensmötet.

Fisk som är undermåligt protokollförda och/eller dåligt fotodokumenterade räknas ej in i tävlingen.
Juryns bedömning gäller. Ta fler än en bild per fångad fisk. Alla bilder skall visa hela gäddan, vi rekommenderar
3 bilder per fisk.

Fisken ska självklart ges största hänsyn och återutsättning av fisk skall ske så skonsamt som möjligt.
För att underlätta återutsättning av fisk rekommenderas att tävlande i sin ägo har en avkrokningsmatta
(kan enkelt tillverkas av ett liggunderlag eller dyl.) samt att man har en bra tång eller peang.

Senast 20 minuter efter målgång skall samtliga protokoll och kamera vara sekretariatet tillhanda, även
om tävlande inte fångat någon fisk.
För att kunna bedriva Catch & release på ett säkert sätt skall man vara minst 2 personer i varje team,
detta för att kunna fotografera och returnera så snabbt och skonsamt för fisken som möjligt.